Blogia
orain

ORAIN KALERA.Abertzaleen munduan,batasuna berria.

MAUDILI PRIETO
Ezker abertzalea, Aralar, EA, Alternatiba eta AB ezkerreko alderdi abertzaleek estrategia nazionalerako konpromisoa aurkeztu eta sinatu dute eguerdian Irunen, Ficoba erakustazokan.Beste hitzak: akordioaren irakurketa eta izenpetzea.Irakurketan eta sinaduran parte hartu dute ezker abertzaleko Rufi Etxeberria eta Anita Lopepek, Aralarreko Patxi Zabaleta eta Rebeka Uberak, EAko Pello Urizar eta Miren Urrestietak, Alternatibako Oskar Matute eta Amaia Agirresarobek eta ABko Peio Etxebarri-Aintziart eta Mertxe Colinak.
Gaurkoa "mugimendu abertzalearen ibilbidean inflexio puntu garrantzitsua" izango da, haien iritzian. Martxoaren 14an iragarri zuten akordioa egitekotan zirela, eta aurreratu izan dute engaiamendua bi denboratan gauzatuko dela: ondoko asteetan Hego Euskal Herrian eta udazkenean Ipar Euskal Herrian.Laburpenean,abertzaleen munduan,batasun berria egin duzue.Bitartean,Donostiako alkate ohia eta PSE-EEk liderra,Odon Elorza,"EJn PPrekin gobernu-akordiok mozteko eskatu dio Patxi Lopezi".
DOKUMENTUA:KONPROMISUA ENGAIAMENDUIA
SARRERA
Ezker Abertzaleak, Eusko Alkartasunak, Alternatibak, Aralarrek eta Abertzaleen Batasunak, anizta­
suna oinarri eta xede izanda, indarrak biltzearen aldeko apustu sendo eta estrategikoaren aldeko
hautua egiten dugu. Gure herriaren eraikuntza nazionala eta eraldaketa soziala bultzatzeko geure
ahaleginak sendotuz eta eraginkor bilakatuz. Euskal Herri subiranoa eta solidarioa erdiesteko bi­
dean aurrera egiteko asmoz. Erantzun eta urratsak emateko, bakean, askatasunean eta justizia
sozialean oinarritutako Euskal Herria eraikitzeko.
Azken hilabete hauetan Euskal Herrian gertatu diren aldaketa sakonak eta zabaltzen ari den fase
politiko berria baikorki baloratzeaz gain, baikorki ere erantzun nahi diogu. Eta horregatik, hain
xuxen ere, indar metaketaren bidez, herri honek ezagutzen duen gatazka politikoa konpontzeko
eta bere eraikuntza nazionalaren zein eraldaketa sozialaren bultzatzeko unea iritsi dela deritzogu.
Aurrean daukagun, herritar eta langileriaren eskubide sozial eta laboralekin amaitu nahi duen
krisialdi sistemiko larriari, aurre egiteko unea iritsi den moduan. Jendartearen eskubide pertsonal
zein kolektiboak defendatuz.Eraldaketa sozialaren bidean, pertsonen arteko aukera berdintasuna
eta planetaren zaintze eta babesa oinarri izanda.
Askapen nazionalak askapen soziala behar duela beti egia bada, egia hori inoiz baino tinkoago eu­
tsi behar dugu bizi dugun krisialdi honetan. Hori dela eta, eraldaketa politiko eta sozialaren bidean
borroka desberdinen arteko lotura eta dimentsioa aldarrikatzen dugu.
Egoera horren aitzinean, konbentzituak gara azken urteotan alderdion artean erakutsi desadosta­
sunak zein zatiketak gainditzeko unea heldu zaigula, eta gauden ezkerreko independentisten eta
soberanisten arteko indar metaketa iraunkor bat sortzeko parada badugula.
Horregatik, gure borondate politikoaren erakusle. Gure engaiamendua adierazi nahi diogu euskal
jendarteari, nazio estrategi baterantz, elkar lana eta elkarrizketa bidelagun eta zutabe izanik.
I. HELBURUAK
1.-Euskal Herria nazio burujabea
Europan
Gaur egungo Europa, finantza eliteak eta na­zioarteko enpresa nagusien beharren arabera
egituratua izan da. Sistema neoliberalak krisi egoera baliatzen du bere logikan areago joa­teko.
Honen ondorioz, Europako eraikuntzan izan dituen ondorioak sakonak eta ugariak izan dira.
Egoera honen aurrean, herrien eskubideak, herrien burujabetza aldarrikatu eta bidera­tuko duen Europa sozialaren aldeko hautua egiten dugu. Europako hezkuntza eta kultur aniztasuna defendatuko duena.
Herrien Eu­roparen alde jardunez, gaur egungo Europa neoliberal eta zentralistaren aurrean, herrien
burujabetza, eta erabakitze eskubidea lehe­netsiko duen proiektu alternatiboa lehenetsiz eta eraikiz.
Euskal Herria, munduan eta Europan koka­tzen den nazioa dela izenez eta izatez alda­rrikatzen dugu. Eta munduko zein Europako beste nazioak besteko eskubideak aldarrika­tzen ditugu, ez gehiago baina ezta gutxiago
ere, Europako egituraketan beste eredu bat ahalbidetzeko.
2.-Bakea eta Eskubidezibil eta politikoen lorpena
Gatazka politikoa eta indarkeria gaindituak iku­si nahi ditugu Euskal Herrian, eta horretarako Gernikako Akordioa eta Aieteko Bake Konferen­tziako ondorioak ditugu oinarri eta ibilbide orri. Elkarrizketa eta akordioa izan behar dira proze­su guztiaren funtsa, baina salbuespenik gabeko elkarrizketa. Elkarrizketa integratzailea eta ez baztertzailea. Herritarrak protagonista, motor eta testigu bilakatuz.Irabazle eta galtzailerik ga­beko bake juxtua eraikitzeko. Erakundeetatik ha­ratago, Euskal Herriko lurralde guziak kontutan izanez, gaur egungo marko juridikoa gaindituz. Elkarrizketari atea irekiz, Mitchel printzipioak oi­
narri izanik, akordio demokratiko baterantz.Berdintasunean oinarritutako elkar bizikidetza sustatzeko konpromiso irmoa dugu.Bide ho­rretan, bidea egiten dihardugu, urratsak ema­nez, elkar lanean Gernikako Akordioa sinatu genuenetik. Aldebakarrekotasunez urratsak ematen dihardugu. Baina garaia da, inplika­
turiko eragile guztiak urratsak egiten has dai­tezen, Aieteko Bake Konferentziaren ondorioei jarraiki.
Estatu Espainiarreko eta Frantziako gobernuek, ezin dute denbora gehiago iraun Aieteko ondo­rioei erantzun gabe. Ezin duten bezala jarraitu, pertsonen eskubide guztiak, eskubide zibil eta politikoakurratzen dituzten salbuespeneko le­gedi zein jokabiderekin. Premiazkoa da, gober­nu Frantziar eta Espainiarrak espetxe politika
erro errotik aldatzea, baldin eta beraien burua estatu demokratatzat badute. Eta ondorioz, eta
besteak beste: gaixorik diren presoak askatzea, iheslari eta deportatuak etxera itzultzea, Parot
doktrina bertan behera uztea, beren zigorra bete duten presoak askatzea, eta sakabanake­ta politikarekin bukatuz, euskal preso politikoak Euskal Herrira hurbiltzea, preso politikoen etxe­ratzea gatazka armatuaren behin betiko gain­ditzea irudikatuz.Beharrezkoa den bezala, biktima guztiak aitor­tzea eta erreparatzea. Inongo salbuespenik gabe. Urteetako sufrimendu guzia aitortzeko, eta egia guziak ezagutzeko bidean.Urratsak alde guzietatik ematen hasteko eta aintzat hartzeko garaia da. Baita normalizazio politikoan ere, indar politiko eta eragile politiko guztien legalizazioa bermatuz. Indarkeria mota guztiak desagertuak izan daitezen.Beraz, bide horretan bost alderdion irudikoz, Lehendabiziko bultzapena indar politikoek eman beharko genioke elkarrizketari, lehentasunez, euskal erakunde eta muga administratibo po­litikoen gainetik, euskal herritar guztiei begira eta irekia.
3.-Eredu Ekonomiko Burujabea, Bidezkoa eta Ekologikoa
Gaur egun ditugun arazo anitzak bizi dugun sistemaren ondorio dira – ahultasuna, pobrezia,desparekidetasuna, aldaketa klimatikoa, etab.­eta sistema bera ez da gai arazo hauei konponbi­dea emateko. Hori dela eta, sistemaren baitan aldaketak bideratzea baino haratago, sistema
beraren gainditzearen helburuz lan egingo dugu, bideragarriak diren alternatiben eraikuntzan oi­narrituz. Ekonomia, eskubideak ahalbidetu eta betetzeko tresna gisa ulertuz eta ez alderantziz gaur egun gertatzen den bezala. Europan herri gisa arituz. Herrien arteko elkartasuna lehenes­teko burujabetza ezinbestekoa da.
Hori dela eta, burujabetza ekonomikoa defen­datzen dugu eredu bidezko eta ekologiko bat eraikitzea helburu izanda.
4.-Euskal Herriaren Eraikuntza
Euskal Herriaren eraikuntzan, gure herria za­titua duen marko juridikoa gainditu eta garai berrietara egokitutako estrategia definitzera behartuak gaude; eremu bakoitzaren errea­litate eta abiadura desberdinak kontuan iza­nez. Zatiketak garatu duen konplexutasuna arrakastaz gainditu nahi badugu.
Hasteko, Euskal Herria kultura demokratiko oso desberdineko bi estatutan banatua aurki­tzen dugu; eta hori gutxi balitz, Estatu Espai­niarraren eremuan aurkitzen den lurraldea, bi marko juridikotan banatua aurkitzen da, Hego Euskal Herriko lurralde desberdinei errealita­te eta abiadura desberdinak eraginez, marko juridiko administratibo politikoaren bidez. Ha­laber, Estatu Frantsesean, Ipar Euskal Herriak inolako onarpen instituzional gabe segitzen du.Beraz, asimetria hori aintzat harturik, urtee­tan ezarritako egoera juridikoak gainditzeko, behartuak gaude indar korrelazio desberdinek eta historia eta egoera desberdinen erreali­tatetik abiatuta lotura desberdinak bilatzera, kontuan izanik herri hau osatzen dugun he­rritarrok abertzaleak eta ez abertzaleak gare­la, baina guztiak gizarte bat osatzen dugula.Gaurko errealitatetik abiatuta, Zazpiak Bat
gure proiektu estrategikoa urratsez–urrats gauzatzen hasteko engaiamendua hartzen dugu; gure ipar–orratza Euskal Herriaren naziotasuna eta lurraldetasunaren defentsa izanik.
5.-Euskararen ofizialtasuna eta normalkuntza
Euskara eta euskal kultura Euskal Herriaren identitate ikur nagusiak dira, eta giza eskubidea den aldetik eta hizkuntza eskubideak defenda­tzen ditugunez, legalki eta sozialki EUSKARA hizkuntza gutxituen esparruan zokoratua da­goela salatzen dugu. Eta egoera hori konpondu beharra dagoela adierazten dugu, justiziak hala
eskatzen baitu. Beraz, Euskal Herriko eremu guztietan euskararen aitortza, ofizialtasuna eta normalkuntza aldarrikatzen dugu. Bizitzako es­parru guztietan askatasunez eta normaltasunez erabiltzeko, behar diren legedi eta araudiak sustatuz eta garatuz.Gure xedea da, herritar eleanitzez osatutako Euskal Herri euskalduna lortzea, eta bide horre­tan euskararen normalizazio sozialean aurrera egiteko neurri eraginkorrak bultzatuko ditugu, herritarren eskubideak oinarri izango dituena.
II. PRINTZIPIOAK
1.-Giza Eskubideak: Erabakitze Eskubidea
Eskubide guztiak, guztiontzat defendatu, erres­petatu eta aldarria egiten dugu. Pertsona, Ko­lektibo, Herri guztientzat eskubide guztiak. De­mokrazia garaikidearen oinarrian giza eskubideen defentsa, errespetua eta aldarria dagoelako, eta zoritxarrez, gure herriaren historia luzean, uka­tuak izan diren eta ukatuak izan zaizkigun es­kubideak. Alde batetik, herri bezala, ukatua izan zaigun erabakitze eskubidea; bestetik, urteetan sufritutako gatazka politikoaren ondorioz jasan­dako eskubideen urraketa guziak. Eta nola ez, pertsona guztien aukera berdintasunaren aurka zuzen zuzenean jotzen duten, politika neolibera­letan oinarritu diren, gobernu desberdinek ezarri dituzten neurriak. Guzti horri, gehitu behar zaio, Estatu Espainiarretik,eta Estatu Frantsezaren parte hartzearekin, ezarritako salbuespeneko legedi, jokabide eta epaitegiek bideratu dituzten legeen ondorioz, gure herrian behin eta berriro urratu dira eskubide zibil eta politikoak; pertsona eta kolektibo desberdinei beraien ideiak, proiek­tuak defendatzeko eskubidea ukatzearekin bate­ra, askatasun sistema ahulduz. Horregatik guztiarengatik,personen eskubide guztiak bermatuak izango diren, herritar askez osaturiko Euskal Herria eraikitzeko, salbues­penik gabeko elkarrizketa bideratzen ahalegin­duko gara, gainerako eragile politiko, sozial eta sindikalekin, autodeterminazio bidean urratsak emateko.
2.-Aniztasun Demokratikoa
Euskal Herria anitza den gizartea da : hori abe­rastasun bat da guretzat. Egiten dugun euskal nazioaren aldarrikapena ez da bazterketa ikus­pegi batean finkatua, ikuspegi integratzaile ba­tean baizik.Aniztasunean oinarritutako berdintasunaren al­deko apustua berresten dugu. Jendartea anitza delako eta, aniztasunaren onarpenetik soilik erai­ki daitekeelako etorkizuna izan dezakeen Euskal Herria. Euskal nazioa, Euskal Herrian bizi eta lan egiten dugun guzien artean eraiki beharre­ko zori amankomuneko komunitate bezala uler­tzen dugu. Horregatik, pertsona askez osatutako, errespetuan eta elkartasun baloreetan oinarritu­tako jendartearen aldeko apustua egiten dugu. Genero, etnia, sinesmen, sexu joera, jatorri, kul­tura eta hizkuntzen gainetik.
3.-Parekidetasuna
Euskal herri normalizatua lortze aldera, berau osatzen eta gauzatzen duten emakume eta gi­zonen arteko parekidetasun erreala lehenesten dugu. Pertsonen sexu, jatorri, adin eta sines­kerak anitzak egiten gaitu, eta parekide behar dugu izan lege zein aukera sozioekonomiko, kultural eta politikoen aurrean, emakume eta gizon libreak izateko inolako bazterketarik eta biolentziarik gabe. Horregatik euskal nazioaren eraikuntza feminismotik ere abiatuta behar dugu egituratu, kapitalismoak egituratutako sistema ekonomikoan emakumeentzako aurrerapen so­zialak lortzea kasik ezinezkoa dela aintzat hartuz.
4.-Demokrazia printzipioaren defentsa
Sistema demokratikoa gaur egun, neolibera­lismoaren eraginez arriskuan da. Demokrazia ordezkatzailea gaindituz, gizarte eraldaketa sa­kona lortzeko bidean, demokrazia zuzena eta parte hartzailearen praktika ezinbestekoa dela deritzogu.Bultzatuko ditugun ekimenetan, edo eskuratu ditzakegun botere / erabaki­guneetan, herrita­rren parte hartzea eta erabakietan demokrazia zuzena gauzatzea ahalbidetu dituzten neurriak eta tresnak indarrean ezartzeko engaiamendua hartzen dugu.
5.-Internazionalismoa
Herrien burujabetza printzipioa eta Euskal He­rriaren nazio eskubideen errespetua defenda­tzen ditugu, bainan begi bistakoa da guretzat, gure Herriaren geroa munduko gainerako herri guzien geroari guztiz lotua dela. Zentzu ho­rretan, internazionalistatzat jotzen dugu gure burua.Hori dela eta, nazioarte mailako elkartasun eki­men eraginkorrak eta mundu mailako esparru alternatiboak garatzeko engaiamendua hartzen dugu, Europatik hasiz eta gainerako nazioarteko eremuetara zabalduz.
ONDORIOZ
Elkarren arteko errespetuan oinarrituz, idazki honetan azpimarratuak diren helburu eta printzipioak gauzatzekotan, elkarlan iraunkor batetara engaiatzen gara.

0 comentarios