Blogia
orain

LA GENERALITAT ACELERA LOS TRÁMITES PARA QUITAR LA CRUZ DE SAN JORGE A FÉLIX MILLET.¿Y PARA OTRAS COSAS SE DAN TANTA PRISA?.AHORA ENTENDEMOS PORQUE PASA LO QUE PASA CON EL ALAKRANA Y PORQUE TENEMOS A PATXI LÓPEZ DE LEHENDAKARI DE 30 AÑOS DE ESTATUTO DE GERNIKA

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET 158/2009, de 20 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 79183)
El Decret 457/1981, de 18 de desembre, va crear la Creu de Sant Jordi amb la finalitat de distingir les persones físiques o jurídiques que, per llurs mèrits, hagin destacat marcadament en els serveis prestats a Catalunya en el pla cívic i cultural.
Posteriorment, d'acord amb el Decret 182/1994, de 14 de juny, es va afegir un nou article pel qual es va establir una limitació del nombre de creus de Sant Jordi que poden estar en possessió de persones físiques vivents.
Tenint en compte que en posteriors decrets reguladors d'altres distincions de la Generalitat, com ara la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, s'ha previst la possibilitat de revocar de la concessió, es considera convenient incloure expressament aquesta previsió també en el cas de la Creu de Sant Jordi.
Per tot això, a proposta conjunta dels titulars dels departaments de la Presidència i de Cultura i Mitjans de Comunicació, i d'acord amb el Govern,
Decreto:
Article únic
S'afegeix un nou article 6 al Decret 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, amb la redacció següent:
Article 6
Aquesta distinció podrà ser revocada quan es produeixin fets que posin de manifest la conducta poc honorable, que comporti la indignitat o el demèrit, de la persona o entitat guardonada.
La revocació es durà a terme per decret del Govern, prèvia audiència de la persona interessada, en el marc del corresponent expedient administratiu instruït a l'efecte..
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 20 d'octubre de 2009
José Montilla i Aguilera,President de la Generalitat de Catalunya
Joan Manuel Tresserras i Gaju,Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

0 comentarios